ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  - ​ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

.ಕು.ಕು.ಸೇ. ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

​​ದೂ.ವಾ.ಸಂ. / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾ

1​

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ​
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ .

 

 

 

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 

 ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ದೂ.ವಾ.ಸಂ. / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  ​ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾ​ಸ
1 ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಕೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, #105, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-2203 4234 hfwprincipalsecretary@gmail.com                                prs-hfw@karnataka.gov.in
2 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-1 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, #216, 2ನೇಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001 080-2203 4822 dsonehfw@gmail.com
3 ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-2 ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು , #321D, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001 080-2203 4312 hfwds2@gmail.com
4 ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು -3 ಸರ್ಕಾರದ  ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, #101, 1ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-2203 4300 hfwds3@gmail.com
5 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, #113, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 080-2203 4297 deputysecretaryhealth4@gmail.com
6 ಆರ್ಥಿಕ  ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, #116,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 080-2203 4275 healthifa2@gmail.com

 

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ರಂದೀಪ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​​
ಆಯುಕ್ತರು  

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  5ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-23354039

com-hfws@karnataka.gov.in

 

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ.) ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಡಾ. ನವೀನ್ ಭಟ್.ವೈ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​080-29703434

md-nhm@karnataka.gov.in

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ​ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  6ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-23140943

director-hfws@karnataka.gov.in

2

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಸಿ.ಎಚ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-22870224, 080-22873153

pdrch-hfws@karnataka.gov.in

3

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಡಿಎಸ್ ಪಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-22871472,080-22355843, 
080-22386331

 pdidsp-hfws@karnataka.gov.in

4

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಎಂಎಸ್)

​​# 1, ಡಾ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 079​​

080-23281477, 080-23283218

ad.kdlws-hfws@karnataka.gov.in

6

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಎಂಡಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22871950

​jdcmd-hfws@karnataka.gov.in​

7

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843132, 080-22249364

 stoka@rntcp.org 

8

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕುಷ್ಠ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843133, 080-22351568, 
080-22207815

​jdlep-hfws@karnataka.gov.in

9

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನೇತ್ರ​)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22875909

 jdoptho-hfws@karnataka.gov.in​ ​

10

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಚ್ಇಟಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843130, 080-22385683

 jdhhet-hfws@karnataka.gov.in​

 11

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843129, 080-22874196

jdmedical-hfws@karnataka.gov.in​

 12

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಇಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843135, 080-22261650

jdiec-hfws@karnataka.gov.in​

 13

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿಎಚ್ಐ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843138, 080-22210248, 
080-22213824

 jdphilabs-hfws@karnataka.gov.in​​ 

​14

​ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾತ್ರಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​080-22341985

snoqa-hfws@karnataka.gov.in​

​15

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಎಚ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22870205

​ddch-hfws@karnataka.gov.in​

​16

ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಆರಿ (ಆರ್.ಸಿ.ಎಚ್)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22354765

​ddrorch-hfws@karnataka.gov.in​

​17

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843144,080-22871472

​ddmedical-hfws@karnataka.gov.in​

​18

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕು.ಕ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873151 Ext 246

​ddfw-hfws@karnataka.gov.in​

​19

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಯುಡಿ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873151 Ext 228

​ddmotherhealth-hfws@karnataka.gov.in​

​20

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843145, 080-22873151 Ext 34

​ddmh6-hfws@karnataka.gov.in​ 

​21

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843149,22873151 Ext 249

ddnutri-hfws@karnataka.gov.in​​​

​22

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು​ಯೋಜನೆ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843421

​​dd1plan-hfws@karanataka.gov.in

​23

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕುಷ್ಠರೋಗ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843148

ddleprosy-hfws@karnataka.gov.in​​

​24

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್.ಎಸ್.ಯು)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843151

​ddssu-hfws@karnataka.gov.in​ ​

​25

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (RBSK, RKSK & WIFS)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843295

​ddrbsk-hfws@karnataka.gov.in​

​26

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843274

​ddcm-hfws@karnataka.gov.in​​

​27

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ.ಎಮ್.ಆರ್.ಐ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843133

​ddemri-hfws@karnataka.gov.in

​28

​ರಾಜ್ಯ ನೋಡಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎನ್.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಮ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843438

​sdn.nuhm-hfw@karnataka.gov.in​

​29

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843421

​ddehospital-hfws@karnataka.gov.in​

​30

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಫ್.ಡಿ.ಎಸ್)

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843427

​ddnfds-hfws@karnataka.gov.in​​

​31

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ)​

​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843142

​ddpcpndt-hfws@karnataka.gov.in​

​​32

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​080-22382238

​snosbsu-hfws@karnataka.gov.in​​

33

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆ.ಕು.ಕ.ಸೇ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843139, 080-22870622,
080-22876544

 caoadm-hfws@karnataka.gov.in​ ​

 34

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎ (ಆರೋಗ್ಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843141, 080-22875432

 caofa-hfws@karnataka.gov.in​

 35

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ(ಕು.ಕ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843142, 080-22727324

 caofw-hfws@karnataka.gov.in 

 36

ಮುಖ್ಯ ಕಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843140, 080-22877709

 cvo-hfws@karnataka.gov.in​

37

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಆ.ಕು.ಕ.ಸಂಸ್ಥೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-23206126

 director-sihfw@karanatka.gov.in  ​​

 38

ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ

 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873151

 heo-hfws@karnataka.gov.in​ 

39

ಮುಖ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22872122

 cto-hfws@karnataka.gov.in​​ 

 40

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873789

 aogeneral-hfws@karnataka.gov.in 

 41

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾರಿಗೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22354795

 aot-hfws@karnataka.gov.in​ ​​

 42

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕು.ಕ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22354796

 aofw-hfws@karnataka.gov.in​​​

 43

ರಾಜ್ಯ ಕಾವಲು ಘಟಕ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22208541, 080-22386331

 ddssu-hfws@karnataka.gov.in

 44

ರಾಜ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸಕರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843143, 080-22389612

jddemo-hfws@karnataka.gov.in,
dd-demo-hfws@karnataka.gov.in​

 45

ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಐಟಿ ವಿಭಾಗ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22251995

srp-hfws@karnataka.gov.in, 

 

 ​​ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 1

ಡಾ. ಪಾಟೀಲ್  ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ‌ ಆರ್‌ (ಎಂ.ಡಿ ‌ ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್)
ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22870943,
080-22201813

director-hfws@karnataka.gov.in
dirdrs-hfws@karnataka.gov.in

 2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

91 9449841164,
080-29607060

dddrs-hfws@karnataka.gov.in
drskarnataka2019@gmail.com

 3

ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

91 9449841172
080-29607060,

drsheo-hfws@karnataka.gov.in

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು​​

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

9449843041,08354-236028

dhobagalkote-hfws@karnataka.gov.in

2

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

9449843038,080-23281422

dhobengalururural-hfws@karnataka.gov.in

3

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

9449843037,080-22717240/25566844

dhobengaluruurban-hfws@karnataka.gov.in

4

ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ

9449843039,0831-2407241

dhobelagavi-hfws@karnataka.gov.in

5

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ

9449843042,08392-276250

dhoballari-hfws@karnataka.gov.in

6

ಬೀದರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ

9449843040,08482-233126/7

dhobidar-hfws@karnataka.gov.in

7

ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

9449843043,08352-250107

dhovijayapura-hfws@karnataka.gov.in

8

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ

9449843047,08226-222421/225026, 222477 (NRHM)

dhochamarajanagar-hfws@karnataka.gov.in

9

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

9449843046,08156-277034/93

dhochikkaballapur-hfws@karnataka.gov.in

10

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

9449843045,08262-220429

dhochikkamagaluru-hfws@karnataka.gov.in

11

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

9449843044,08194-235464/018

dhochitradurga-hfws@karnataka.gov.in

12

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

9449843050,0824-2423672

dhodkannada-hfws@karnataka.gov.in

13

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ

9449843051,08192-237833

dhodavanagere-hfws@karnataka.gov.in

14

ಧಾರವಾಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ

9449843049,0836-2447483

dhodharwad-hfws@karnataka.gov.in

15

ಗದಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ

9449843052,08372-233996

dhogadag-hfws@karnataka.gov.in

16

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

9449843053,08472-278619

dhokalaburagi-hfws@karnataka.gov.in

17

ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ

9449843055,08172-246832/575

dhohassan-hfws@karnataka.gov.in

18

ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ

9449843054,08375-249066

dhohaveri-hfws@karnataka.gov.in

19

ಕೊಡಗು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು

9449843058,08272-225443/225360

dhokodagu-hfws@karnataka.gov.in

20

ಕೋಲಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ

9449843057,08152-290041

dhokolar-hfws@karnataka.gov.in

21

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ

9449843056,08539-221660

dhokoppal-hfws@karnataka.gov.in

22

ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ

9449843059,8232-224027

dhomandya-hfws@karnataka.gov.in

23

ಮೈಸೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು

9449843060,0821-2529205/2435575(G A)

dhomysuru-hfws@karnataka.gov.in

24

ರಾಮನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ

9449843061,080-27276058

dhoramanagara-hfws@karnataka.gov.in

25

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು

9449843062,08532-226020

dhoraichur-hfws@karnataka.gov.in

26

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

9449843063,08182-222382

dhoshivamogga-hfws@karnataka.gov.in

27

ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು

9449843064,0816-2278387

dhotumkur-hfws@karnataka.gov.in

28

ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ

9449843066,0820-2525566/2536650

dhoudupi-hfws@karnataka.gov.in

29

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

9449843065,08382-226339

dhoukannda-hfws@karnataka.gov.in

30

ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ

9449843067,08473-251312

dhoyadgiri-hfws@karnataka.gov.in​

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

9449843160, 08354-236260

dsbagalkote-hfws@karnataka.gov.in

2

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 

dsbangalururural-hfws@karnataka.gov.in

3

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

 9845187262,080-22445711,25281245

dsbengaluruurban-hfws@karnataka.gov.in

4

ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

9449843158, 0831-2420320/173(Office)

dsbelagavi-hfws@karnataka.gov.in

5

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ

9449843161, 08392-235409/272174

dsballari-hfws@karnataka.gov.in

6

ಬೀದರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ

9449843159, 08482-225474

dsbidar-hfws@karnataka.gov.in

7

ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

9449843162, 08352-270009

dsvijayapura-hfws@karnataka.gov.in

8

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

9008969221, 9449843165, 08226-222067/226515

dschamarajanagar-hfws@karnataka.gov.in

9

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

9845382470, 08156-272388

dschikkaballapur-hfws@karnataka.gov.in

10

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

9449843164, 08262-231163

dschikkamagaluru-hfws@karnataka.gov.in

11

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

9449843163, 08194-234710

dschitradurga-hfws@karnataka.gov.in

12

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

9449843167, 9482858180, 0824-2421351, Wenlock: 2413205

dsdkannada-hfws@karnataka.gov.in

13

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9449843168, 08192-233743(O)/259050(H)

dsdavanagere-hfws@karnataka.gov.in

14

ಧಾರವಾಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ

9449843166, 0836-2748374

dsdharwad-hfws@karnataka.gov.in

15

ಗದಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ

9449843169, 08372-297213

dsgadag-hfws@karnataka.gov.in

16

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

9449843170, 08472-278622/632

dsgulbarga-hfws@karnataka.gov.in

17

ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ

9449843172, 08172-233677/250330

dshassan-hfws@karnataka.gov.in

18

ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ

9449843171, 08375-234478, 233360, 234231

dshaveri-hfws@karnataka.gov.in

19

ಕೊಡಗು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಡಗು

9449843175, 08272-223445

dskodagu-hfws@karnataka.gov.in

20

ಕೋಲಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ

9449843174, 08152-222035

dskolar-hfws@karnataka.gov.in

21

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

9449843173, 08539-225022/225066

dskoppal-hfws@karnataka.gov.in

22

ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯ

9448345267, 08232-224040

dsmandya-hfws@karnataka.gov.in

23

ಮೈಸೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು

9448166767, 0821-2497303

dsmysuru-hfws@karnataka.gov.in

24

ರಾಮನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಮನಗರ

9880579219, 080-027272248

dsramanagara-hfws@karnataka.gov.in

25

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು

 

dsraichur-hfws@karnataka.gov.in

26

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

9449843178, 08182-222404, Meggon: 271566,

dsshivamogga-hfws@karnataka.gov.in

27

ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುಮಕೂರು

9449843179, 0816-2251250

dstumkur-hfws@karnataka.gov.in

28

ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ

9449843181, 0820-2530333/2520555

dsudupi-hfws@karnataka.gov.in

29

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

9448408609, 08382-226731, 227124(DMO)

dsukannda-hfws@karnataka.gov.in

30

ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಾದಗಿರಿ

9480101600, 08473-252102

dsyadgiri-hfws@karnataka.gov.in

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ

Sl No 

Name of the Designated Officer

Office Address

Telephone No.

Mobile No.

e-mail ID

1

Sri M.Ganesh

Office of the Chief Engineer,
Health & Family Welfare Department,
Engineering Division, 3rd Floor Arogya Soudha, Madagi Road, Bengaluru - 560023

080-22274892                   

9449843399

cekhsdrp@gmail.com

2

Sri.Umesh.B.R

Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division,
3rd Floor Arogya Soudha, Madagi Road, Bengaluru - 560023

080-22245041              080- 22312540

9449843027

eekhsdrp@gmail.com

3

Sri.K.T.Ravikumar

Ofice of the  Executive Engineer,
H&FW Engineering Division,
NPC Hospital Premises,
Nazarabad,
 MYSORE - 570 010

0821-2449772

9449843021

khsdrp.divmys@gmail.com

4

Vacant (Sri S.N.Suresh I/C)

Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division, 
Plot No.131, Nirmala Housing Society, 
 1st Cross, Sripada Nagar
(Rani Channamma Nagar),
 2nd Stage, DHARWAD-580003

0836-2772800

9449843028

eehfwedvndwd@gmail.com

5

Sri.Subhash Sharanappa Nayakwad

Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division, 
Government Hospital Premises,
Kalburgi - 585 105

08472-241982

9449843029

eekhsdrpglb@gmail.com

6

Sri.Mahesh Kumar.C.R

Ofice of the Assistant Executive Engineer, H&FW Engineering Sub-Division, 
1st Floor, PHI Building,
Sheshadri  Road,
BANGALORE - 560 001

080-22133416

9449843030

aeekhsdrpbng@gmail.com

7

Sri.Naveen Kumar K.V

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
Sri Ganesh, First Floor, Nanjunda Rao Compound, Opp. Zilla pachayath, Kuvempu Road, SHIMOGA-577201.

08182-226695

9449843297

aeekhsdrpsmg@yahoo.com

8

Sri.Y.N.Krishna Murthy

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 KNTB Hospital Premises, Bangarpet Road, KOLAR - 563 101

 

9449843298

aeekhsdrpklr@gmail.com

9

Sri.S.Ramesh

Ofice of the Assistant Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
District Hospital Premises,
TUMKUR - 572 101

08162-251895

9449843035

aeekhsdrptmk@gmail.com

10

Sri.J.Kumar

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division,
 NPC Hospital Premises, Najarabad,
MYSORE - 570 010

0821-2433373

9449843034

khsdrp.sdmys@gmail.com

11

Sri Girish.B

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
Bharanilaya, 2nd Cross, Ward No.1,
Near Sri Guru Theatre, B.M.Road
 HASSAN - 573 201

08172-252825

9449843025

khsdrp.sdhsn@gmail.com

12

Sri.Srinivas Gowda

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
 Near Ayurveda Hospital,
MANDYA - 571 401

08232-230248

9449843312

khsdrpmandya@gmail.com

13

VACANT (Sri Rajesh Rai, I/C)

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division,  
 Vittal Arcade, No. 3-28/4(9)
1st Floor,  Opposite to SBM,
Near Kottur Chowki, NH 17,
MANGALORE - 575 006

0824-2450118

9449843315

khsdrp.aeemng@gmail.com

14

Sri.Veerabhushana Shetty

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
H.No:1-1-79, Devi Krupa,
Udayanagar, Station Road,
RAICHUR -   584 102

08531-238104

9449843033

aeehfwrcr@gamil.com

15

Sri.Tukaram D Chowan

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 Government Hospital Premises,
KALBURGI - 585 105

08472-242068

9449843367

aeekhsdrp.glb@gmail.com

16

Sri.H.Indudhar

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 Opp. Gandinagar Police Station,
Ananthpur Road,
BELLARY - 583 101

08392-277731

9449843382

aee.ballari.hfw@gmail.com

17

Sri.S.N.Suresh

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 ANM Training Centre,
District Hospital Premises,
DHARWAD - 580 001

0836-2447067

9449843032

aeekhsdrpdwd@gmail.com

18

Sri.Mahaveer Byagi

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
District Drug Control, Opp. to Nursing School, District Hospital Premises,
BELAGAVI - 590 001

0831-2420727

9449843031

aeekhsdrpbgm2420727@gmail.com

19

Sri.S.V.Mahuli

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
HAVERI - 581 110

08375-236108

9449843325

aeekhsdrpsubdnhvr@gmail.com

20

Sri.M.G.Jath

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
VIJAYAPURA - 586 101

08352-270197

9449843334

khsdrp.bjp@gmail.com​

 

Division Name

Phone No.

Mail ID

DJD Bengaluru

080-29645566

 

DJD Bengaluru Urban(BBMP)

080-29544555

djdbbmp-hfws@karnataka.gov.in

DJD Belagavi

0831-2956155

djdbgm-hfws@karnataka.gov.in

DJD Kalburgi

08472-295410

djdklbdiv-hfws@karnataka.gov.in

DJD Mysuru

0821-2449205

djdmysurudiv-hfws@karnataka.gov.in​​

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-12-2023 10:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080